برچسب: کلینیک کاشت  ابرو در  شمال تهران

  • کاشت ابرو در شمال تهران | 09921616268

    کاشت ابرو در شمال تهران جزئیات بیشتربیمار در موقعیت مستعد به بلندی سر میز برای سر قرار دارد. ، استریلیزاسیون ، بی‌حسی موضعی، بی‌حسی موضعی تزریق‌شده در ناحیه دهنده که از نزدیک شروع می‌شود شکل پایینی به صورت زیر انجام شد: بدون خونریزی، بیضی مشخص  توسط تعداد  جراحی مورد استفاده قرار گرفت، که تشریح شد […]